ABOUT

Tconnect จำหน่ายสินค้าประเภท SFP Transceivers สามารถ Compatible Brands ได้มากกว่า 53 แบรนด์ สามารถใช้ได้กับเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

และสาย Fiber Optic ที่ลูกค้าสามารถปรับแต่งแต่ได้ตามที่ลูกค้าต้องการในราคาที่ประหยัด พร้อมรับประก้นสินค้ามากกว่า 5 ปี แล้วเรายังมีบริการหลังการขาย ที่ค่อย Support ลูกค้าตลอดอายุการใช้งาน สามารถติดต่อเราได้ที่โทร : 02 460 9200 หรือ @Line : @itk.co.th

ทีมงานช่างและวิศวกรพร้อม Support

บริษัทยังมีหน่วยงานสนับสนุนระดับมืออาชีพที่สามารถให้บริการติดตั้ง แก้ปัญหา ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางด้านเน็ทเวิร์คแก่ลูกค้าอย่างเชียวชาญ
Image
SFP_tconnect

Success Case

บริษัทไอทีเค คอนเน็คติ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้น โดยมีวิสัยทัศน์ ที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับ ลูกค้า โดยนำเสนอสินค้าดีที่สุดให้กับลูกค้า เป้าหมายหลักของ บริษัท ไอทีเค คอนเน็คติ้ง จำกัด คือ สามารถเป็นที่ไว้วางใจ และ สร้างความน่าเชื่อถือต่อลูกค้า ดำเนินงานอย่างรวดเร็ว และ ให้บริการในราคาที่เป็นธรรม เราจะนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ บริการที่ดีที่สุด ตลอดการ ทำงานอย่างซื่อตรง เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด ตลอดจน พัฒนาบริษัทฯ ให้เป็นผู้นำทางด้าน ระบบเครือข่าย และ ระบบ System ในอนาคต

เป้าหมายของบริษัท :

  1. เป็นที่วางใจและเชื่อถือของคู่ค้าหรือลูกค้า
  2. นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพด้วยบริการที่ดีที่สุด
  3. ลูกค้าต้องได้รับความพึงพอใจสูงสุด
  4. ความเป็นผู้นำทางด้านระบบเครือข่าย
  5. ความเป็นผู้นำทางด้านระบบซิสเต็ม
  6. การดำเนินงานอย่างรวดเร็วครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

นโยบายคุณภาพ :

บริษัท ไอทีเค คอนเน็คติ้ง จำกัด ให้ความสำคัญต่อการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ภายใต้นโยบายการทำงาน ของบุคลากรของเรา ดังนี้

  1. ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ (Professional Responsibility) เรามุ่งมั่นที่จะทำงานให้ได้ตามความคาดหวังของลูกค้า และ เรามีหน้าที่แนะนำ สิ่งที่ถูกต้อง และ ค้นหาความต้องการที่เหมาะสม ให้กับลูกค้า
  2. ทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional Quality) เรามุ่งมั่นที่จะออกแบบ ผลิต จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และถูกต้องตรงตามที่ตกลงกับลูกค้า ด้วยการปฏิบัติตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ของสินค้านั้นๆ อย่างเคร่งครัด
  3. ความมุ่งมั่น ปฎิบัติตามสัญญา (Commitment) เราให้ความสำคัญกับการตรงต่อเวลา และ มุ่งมั่นแก้ไขปัญหา โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้า เป็นสำคัญ
  4. พัฒนาระบบและบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) เราจะไม่หยุดพัฒนา ทั้งด้านระบบ และ บุคคลากร เพื่อเพิ่ม ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ การทำงานเป็นทีม และ ปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ อย่างมืออาชีพ และ ทันต่อสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ
tconnect_sfp_GLC-2bX-D-TCM.html
Image